Mosebjerg efter høst ....
 
Mosebjerg efter høst

Indsigelser mod graveplanerne

Foreningens høringssvar til revision af råstofplan 2016 (juni 2019)

Foreningen har indsendt høringssvar med anbefaling om at Stærhøj Øst udtages fra råstofplanen. Stærhøj Vest blev udtaget af råstofplan 2016. Alle begrundelser for at friholde Stærhøj Vest for råstofgravning kan uden videre overføres til Stærhøj Øst.

 

Foreningens høringssvar til Skamols ansøgning

Skamol, der jo ellers fortrinsvis har graveaktiviteter på Fur, indsendte i foråret 2017 en ansøgning om tilladelse til at grave moler i Mosebjerg.
Foreningen har indsendt et høringssvar mod tilladelsen. Læs det her
 

Kommuneplantillæg 2017 - udkast til indsigelse

Morsø Kommune har sendt et kommuneplantillæg i høring. Tillægget skal bane vejen for moleregravning i den østlige del af Stærhøj. Her kan du læse et udkast til foreningens indsigelse mod tillægget. Det er et udkast, så rettelser vil nok komme til. Brug gerne udkastet som inspiration til din egen indsigelse.

 

49 indsigelser og bemærkninger til VVM redegørelsen

Der er indkommet i alt 49 indsigelser og bemærkninger mod kommuneplantillægget og miljørapporten, som jo burde give politikerne et kvalificeret grundlag for at træffe afgørelse i spørgsmålet om der skal graves moler i Stærhøj.
 
Det er dog ikke just tilfældet, hvilket de mange høringssvar klart viser. 
 
Den overvejende del af indsigelserne handler om, at gravning i dette enestående naturområde bør undgås.  Både for at bevare landskabet omkring Stærhøj intakt og for ikke at forringe chancen for at Hanklit og det tilhørende kystlandskab kan optages på UNESCOs liste over verdensarv. 
 
Enkelte indsigelser handler primært om kommentarer vedr. transportgener og -ruter, hvis der bliver givet tilladelse. 
 
Sidst - men abslolut ikke mindst - er der mange indsigelser som påpeger alvorlige fejl og væsentlige mangler i miljørapporten. Mange forhold er slet ikke belyst eller kun overfladisk beskrevet.  
 
Til trods for at miljørapporten adskillige steder beskriver  "væsentlige påvirkninger... " af natur og miljø m.v., konkluderer rapporten konsekvent, at der ikke er afdækket forhold, som taler imod en gravetilladelse.  Disse konklusioner udfordres også i indsigelserne.
 
Der er naturligvis en fyldig indsigelse fra Foreningen til bevarelse af Mosebjerg og Stærhøj. Den kan du læse herunder sammen med indsigelser fra bestyrelsesmedlemmerne. 
 
Herudover har vi lagt alle indsigelser og høringssvar ind på siden. Vi har via aktindsigt fået tilsendt alle kommentarerne. I følge kommunen bliver de offentliggjort senere, men det ser vi ikke nogen grund til at vente på. 
 
En lang indsigelse - men nødvendig, da især miljørapporten er behæftet med alvorlige fejl og væsentlige mangler og ikke mindst konklusioner, der tilsyneladende ignorerer mange af de beskrevne problemstillinger. 
 
 
 
 
 
Herunder finder du de samlede høringssvar:
 
 
 
 
 
 
 
 
Bevar Mosebjerg og Stærhøj  | bevarmosebjerg@gmail.com