Vi får mange positive tilbagemeldinger til foreningen
 
 
 
Vi udsendte en pressemeddelelse om foreningens opstart.
Den kan du læse her:

Pressemeddelelse 17.03.2014


Foto: Kirsten Klein    (klik på billedet for at nyde det i større format)

Aktuelt og debat

Nyhedsbrev juni 2020

En lille sommerhilsen med aktuel status på de aktuelle sager - mens vi venter på mulighed for at afvikle generalforsamlingen.

 

Nyhedsbrev januar 2020

En lille forårshilsen med det gode budskab, at Regionsrådet er indstillet på at friholde Stærhøj for molergravning.
 

Nyhedsbrev september 2019

Her er en kort opsummering af status på såvel revision af råstofplanen som de verserende klagesager om Stærhøj Øst.
 

Nyhedsbrev juni 2019

Læs nyhedsbrevet med opfordring til at benytte muligheden for endnu en gang at kæmpe for at få hele Stærhøj ud af råstofplanen. Der er høringsperiode frem til 5. juli med mulighed for at påvirke Regionens råstofplan 2020.
 
 

Nyhedsbrev januar 2019

En nytårshilsen fra Bestyrelsen, bl.a. med den gode nyhed, at Miljø- og Fødevareklagenævnet har givet et klokkelklart afslag på dispensation til at grave i §3-området i Stærhøj. Dermed kan Imerys' (Damolin) nuværende ansøgning ikke lægges til grund for molergravning i Stærhøj. Læs afgørelsen her.
Læs også de opfølgende artikler i Morsø Folkeblad på siden Læserbreve og artikler
 

Nyhedsbrev august 2018

Få en aktuel status på foreningens arbejde med at bevare og beskytte Mosebjerg og Stærhøj mod molergravning. Region Nordjylland har allerede nu bedt om indspil til den næste revision af råstofplanen i 2020 - i første omgang ikke omkring konkrete graveområder, men synspunkter omkring den overordnede vurdering af råstofgravningen. Så her er mulighed for at komme med gode argumenter mod molergravning generet - og ikke mindst i de kystnære områder som Mosebjerg og Stærhøj. Se nyhedsbrevet her

Nyhedsbrev maj 2018

I nyhedsbrevet kan du læse om den aktuelle status på sagsforløbet om både Mosebjerg og Stærhøj. Der er i øjeblikket 9 klager, som behandles i hhv. Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet, så en endelig afgørelse er ikke lige om hjørnet
 

Hvad bruges moleret egentlig til....?

Hvordan forbrugerne tages ved næsen......
Det er ikke kun Imery's anvendelse af moler, der er en trussel mod landskabet. I en artikel på hjemmesiden Gylle.dk redegør Jørgen Saaby for, hvordan firmaet Champost sælger plantemuld tilsat moler - produkter, som tilmed markedsføres som bæredygtige..... læs artiklen her

 

Nyhedsbrev november 2017

Regionsrådet har nu endelig sagt nej til Skamols forsøg på at få gravetilladelse i Mosebjerg efter den ramle Råstofplan 2012. Læs også om aktuel status på ansøgning om gravetilladelse i Stærhøj Øst i dette nyhedsbrev.
 

Nyhedsbrev oktober 2017

En opdatering over sommerens begivenheder og aktuel status på situationen omkring Stærhøj Øst. Læs nyhedsbrevet her
 

Nyhedsbrev august 2017

Nyhedsbrev fra foreningen. Kommuneplantillæg vedr. gravning i Stærhøj-øst er nu på vej gennem det politiske system. Læs nyhedsbrevet her

Konflikter bliver gravet op med gruset...

Indslag på NordjyskePLUS om konflikterne mellem naturbevarelse og råstofudvinding. Midt i indslaget behandles 'kampen om leret' på Mors (gå direkte til indslaget via menupunktet MORS øverst i artiklen).
Se indslaget her

Nyhedsbrev juni 2017

Foreningens nyhedsbrev til medlemmerne kan læses her

Foreningens høringssvar til Skamols ansøgning om molergravning findes under menuen til venstre "indsigelser mod graveplanerne"

Læs også rapporten, der samler op på en proces for udvikling af fremtidens landskaber på Nordmors. Rapporten finder du her
 
Hvad har molerindustrien egentlig givet afkald på?
Molerindustrien har under de seneste års debat om graveområder hævdet, at industrien tidligere frivilligt har afstået fra at grave moler i mange områder - bl.a. i forbindelse med tilblivelsen af Molerrapporten fra 1985.
Her kan du læse foreningens brev til regionspolitikerne, der beskriver hvor lidt molerindustrien faktisk afstod fra at gøre krav på. 
 
 

Kommuneplantillæg i høring

Morsø Kommune har sendt et tillæg til kommuneplanen i høring. Tillægget skal bane vejen for molergravning i den østlige del af Stærhøj. 
Frem til den 7. april er det muligt at komme med indsigelser mod tillægget.
Du kan læse tillægget på kommunens hjemmeside (Link til kommuneplantillæg)
 
Indsigelser sendes til kommunen på teknikogmiljo@morsoe.dk eller Morsø Kommune, Teknik og Miljø, Jernbanevej 7, 7900 Nykøbing Mors.
 

Nyhedsbrev september 2016

Se nyhedsbrevet, hvor du bl.a. kan læse om, at Natur- og Miljøklagenævnet har givet foreningen medhold i klagen over at Morsø Kommune har givet dispensation til molergravning i et naturbeskyttelsesområde. Læs også om foreningens fortsatte arbejde med at sætte fokus på de naturmæssige værdier, der for altid vil være tabt, hvis graveplanerne realiseres.
 

Naturstyrelsen vender naturen ryggen på Mors

Opsamlende baggrundsartikel af Jørgen Saaby fra Gylle.dk den 21.07.2016.
Jørgen Saaby beskriver de store landskabelige værdier, der er på spil i debatten om molergravning i Stærhøj og Mosebjerg og bestræbelser på at få områderne ud af den kommende råstofplan
 

 

 

Foreningen får medhold i klage over dispensation

Natur- og Miljøklagenævnet giver afviser Morsø Kommunes dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 til molergravning i beskyttet overdrev.
 

Høringssvar til råstofplan 2016

Høringsfristen for bemærkninger til forslaget til Råstofplan 2016 løb til den 9. maj 2016. I høringsperioden er der indkommet over 200 bemærkninger fra naboer, interesseorganisationer, vandværker, kommuner og andre myndigheder.
 
Bemærkningerne kan du læse på regionens hjemmeside  Høringssvar
 
Bemærkningerne er desværre ikke sorteret efter geografisk område.
 

Nyhedsbrev marts 2016

Foreningens seneste nyhedsbrev til medlemmerne
 

Forslag til ny råstofplan

Region Nordjylland har nu sendt forslag til ny råstofplan i høring med høringsfrist 9. maj 2016. Trods massivt pres fra især venstres gruppe i rådet, kommunalpolitikere på Mors og molerindustrien har regionsrådet heldigvis fastholdt, at Mosebjerg og den vestlige del af Stærhøj ikke bør indgå i råstofplanen fremover.
 

Borgermøde om ny råstofplan 

Der vil blive afholdt et borgermøde i Det Ottekantede Forsamlingshus den 20. april. kl. 19.00 til ca. 21.30. Bemærk, der er tilmelding senest den 13. april (se invitation her)
 
Mød op - her har du mulighed for at påvirke regionsrådsmedlemmerne.....
 
 
Du kan se debatten på regionsrådsmødet herunder - råstofplanen er pkt. 9
 
Høringssvarene vil afgøre, om regionen finder grund til at ændre i det udsendte forslag.
 
Giv din mening til kende. Det er vigtigt med opbakning til regionen, så der ikke kun kommer høringssvar fra de aktører, der ønsker ændring i det udsendte forslag. 
 

Høringen om molergravning i Stærhøj

....resulterede i 55 høringssvar fra borgere og organisationer. Høringssvarene vil på et tidspunkt kunne læses på regionens hjemmeside 
(endnu ikke tilgængelig 14.03.2016)
 

Høringsfrist 12. februar 2016 for ansøgning om molergravning i Stærhøj

Du kan finde VVM-redegørelsen og tilhørende bilag som pdf-filer på Region Nordjyllands hjemmeside

Husk, du kan gøre din indflydelse gældende ved at sende høringssvar til regionen inden fristens udløb

Du kan sende dit høringssvar til        raastoffer@rn.dk

Du kan også indsende via regionens høringsportal     Høringsportal
(
der er mulighed for at vedhæfte filer)

Endelig kan du sende med alm. post til følgende adresse:

Region Nordjylland
Regional Udvikling, Råstofgruppen
Niels Bohrs Vej 30
9220 Ålborg Øst

 

Forslag til ny råstofplan 2016

Region Nordjylland arbejder på en revision af råstofplanen. I udkast til ny råstofplan er Mosebjerg og de vestlige dele af Stærhøj fjernet som fremtidige råstofområder.

Udkastet mangler fortsat politisk godkendelse, før det sendes i høring. Planen var sat på regionens møde 26. januar 2016, men punktet blev udsat til senere, da formalia i udkastet ikke var helt på plads.

Udkast til ny råstofplan - Region Nordjyllands hjemmeside

Nyhedsbrev december 2015

Nyhedsbrev om revideret VVM redegørelse fra Region Nordjylland
 

Regionsrådsmøde 17. november 2015

Regionsrådsmødet med debat om molergravning - se video fra debatten herunder. Debatten vedr. Stærhøj starter ca. 1:28 timer inde i mødet 
 
Regionsrådsdebatten har affødt en læserbrevsdebat i Morsø Folkeblad - se Læserbreve og artikler 
 
 

Status juli 2015

Region Nordjylland har besluttet, at miljørapporten om konsekvenser af råstofudvinding i Stærhøj skal revideres og sendes i ny høring sidst på året.
Det er en følge af de mange indsigelser mod rapporten i 2014, hvor der blev påpeget en lang række fejl og mangler.
 
Læs mere i Foreningens nyhedsbrev juli 2015 og se også de seneste artikler og læserbreve.
 
Natur- og Miljøklagenævnet behandler fortsat foreningens klage over Morsø Kommunes dispensation i december 2014 til gravning i §3-område ved Stærhøj.
 

April 2015 

Høringsfasen til Region Nordjyllands ajourføring af Råstofplan 2016 er udløbet. Der indkom ikke mindre end 35 indsigelser vedr. udvidelse af graveområdet ved Mosebjerg. Den største del af indsigelserne anbefaler, at der slet ikke skal graves i Mosebjerg og for den sags skyld heller ikke ske yderligere gravning i Stærhøj.
 

Nyhedsbrev februar 2015

Læs nyhedsbrev, bl.a. om høringsfrist for regionens råstofplan
 

Stærhøj er absolut ikke tabt....

men det indtryk kan man godt få, når man læser artiklen om generalforsamlingen
 

Generalforsamling 21. februar 2015

Generalforsamlingen den 21. februar 2015 blev afholdt i Sundby Friskole med et fint fremmøde på ca. 40 personer.
Her kan du læse referat og bestyrelsens beretning
 
Læs omtale i Morsø Folkeblad her 
Generalforsamlingen - Mosebjergs status i regionens råstofplan er højaktuel
 

Nyhedsbrev januar 2015

Læs foreningens nyhedsbrev til medlemmerne her
 
 
Her er en kort opsummering på forløbet siden høringsfasen i august 2014
(december 2014)  (læs opsummeringen)
  
____________________________________________________________
Tidligere i 2014
 
Kommuneplantillæg og miljørapport, som skal klæde politikerne på til at træffe en kvalificeret afgørelse om gravetilladels, har nu været i høring.
 
Læs om resultatet på siden Indsigelser mod graveplanerne
 

På borgermødet den 6. maj 2014.....

fremlagde vi dokumentation for at politikerne kan sige nej og argumentaion for at de bør sige nej til molergravning i Stærhøj og Mosebjerg.
 
 
Kommunens udmelding i 2012 om at der ikke kunne stilles spørgsmål ved tilladelsen til gravning er forkert. Konsekvensen er desværre, at der ikke har været nogen reel debat - hverken blandt borgere eller politikere - om der overhovedet bør graves i dette smukke og særprægede bakkelandskab....
 
Men det kommer der nu  - læs mere på siden Læserbreve og artikler.
 
Fra forvaltningens side har man desværre valgt at arbejde ufortrødent videre med planerne som om intet var hændt. På mødet den 14.05.2014 i udvalget for Teknik og Miljø er vedtaget udkast til lokalplan og miljørapport, hvor det konkluderes, at gravning ikke har væsentlige negative konsekvenser.....
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------
fra opstarten.....
 
Morsø Folkeblad har 27.03.2014 bragt en artikelserie om foreningen og baggrunden.  Der var omtale på forsiden og flere artikler i avisen.
 
Klik på "forside-billedet" herunder for at læse artiklerne.
I artiklen står der, at "op mod 100 vil stoppe gravning". Vi havde dog allerede passeret 100 medlemmer, da avisen blev trykt .... :-)
 
Artikelserie i Morsø Folkeblad den 27.03.2014

 Foto Ole Geehrtsen, MF

 
Det her vil vi gerne undgå
Graveplaner 1               Graveplaner 2               Graveplaner 3
 
 
 
 
Forår - Sundby Nørrekær i forgrunden. Enggårds marker afslutter Mosebjerg mod vest.
 
Sommerbillede af Mosebjerg. Foto Kirsten Klein
 
Produktanvendelse
Når man forer en smeltepotte
i aluminiumsværket i Kurri-Kurri
i Australien eller i Shawinigan
i Canada blir der et hul
 
i jorden på Mors. Når man
isolerer en højoven i Belgien
eller en skorsten i Skotland
blir hullet i Mors
 
større. Det blir større
når kattene i Paris tisser
i deres små kasser med moler-
granulat. Spørgsmålet er:
 
Hvor længe
kan hvor mange katte
tisse i deres kasser
før Nordmors er skyllet væk?
 
Knud Sørensen
Bevar Mosebjerg og Stærhøj  | bevarmosebjerg@gmail.com